Loading...
News & Event

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการเป็นผู้นำและพัฒนาบุคลิกภาพ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการเป็นผู้นำและพัฒนาบุคลิกภาพ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

update : 31 พ.ค. 2566 11:25:02 13
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต ได้รับรางวัล "เหรียญทอง (GOLD MEDAL)"

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต ได้รับรางวัล "เหรียญทอง (GOLD MEDAL)"

update : 26 พ.ค. 2566 16:05:41 8
โครงการการพัฒนาบุคลากรภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรม การเสริมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA

โครงการการพัฒนาบุคลากรภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรม การเสริมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA

update : 22 พ.ค. 2566 15:59:59 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือกับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือกับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

update : 18 พ.ค. 2566 13:25:48 19
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จัดอบรม “การทำอาหารไทย” ให้กับนักศึกษาโครงการ “Passage to ASEAN: P2A” จากประเทศสิงคโปร์

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จัดอบรม “การทำอาหารไทย” ให้กับนักศึกษาโครงการ “Passage to ASEAN: P2A” จากประเทศสิงคโปร์

update : 8 พ.ค. 2566 16:22:24 26
เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 admission ผ่านระบบของ ทปอ.

เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 admission ผ่านระบบของ ทปอ.

update : 8 พ.ค. 2566 11:00:34 46