Loading...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมแนวทางการติวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมแนวทางการติวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

update : 22 เม.ย. 2567 11:58:42 4
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมเพื่อสังคม ในงาน “100 ปี ราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม” และกิจกรรม “การนำเสนอข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคม”

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมเพื่อสังคม ในงาน “100 ปี ราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม” และกิจกรรม “การนำเสนอข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคม”

update : 5 เม.ย. 2567 11:02:52 40
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมนักวิจัยพบผู้บริหารและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสะเมิง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมนักวิจัยพบผู้บริหารและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสะเมิง

update : 21 มี.ค. 2567 13:48:17 63
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและสัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตรในสถานศึกษา “โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี ” จังหวัดระยอง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและสัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตรในสถานศึกษา “โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี ” จังหวัดระยอง

update : 19 มี.ค. 2567 10:02:57 65
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านสันกอดู่ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านสันกอดู่ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

update : 15 มี.ค. 2567 13:31:49 58
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

update : 15 มี.ค. 2567 10:21:31 62
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. เข้าร่วมพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้นำนักศึกษา และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และ 2567

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. เข้าร่วมพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้นำนักศึกษา และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และ 2567

update : 14 มี.ค. 2567 10:43:25 61
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมวิศวกรสังคม ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วย ณ บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมวิศวกรสังคม ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วย ณ บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม

update : 14 มี.ค. 2567 10:05:47 118
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

update : 4 มี.ค. 2567 10:57:21 137