Loading...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักงานชั่วคราว อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) ชั้น 1 (งานธุรการ) และชั้น 14 (งานอื่นๆ) 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

062-3104909 (สำนักงานคณบดี)

061-2653344 (ฝ่ายวิชาการ)

081-7093043 (ฝ่ายกิจการนักศึกษา)

065-3760535 (ศูนย์วิทยาศาสตร์)

saraban_sci@cmru.ac.th (งานสารบรรณ)

contact_sci@cmru.ac.th (ติดต่อสอบถาม)