Loading...
9 มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ

(คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
9 มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน
รองคณบดี ฝ่ายวิวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์

(รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)

- งานวิจัย สถานวิจัยคณะ KM วิจัย
- งานบริการวิชาการ
- งานศูนย์วิทยาศาสตร์
- งานศูนย์สะเต็มศึกษา + สสวท.
- งานความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
- งานวิเทศสัมพันธ์
- งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
- ศูนย์ความเป็นเลิศฯ
- งาน อพสธ.
- โครงการยุทธยาศาสตร์ ม.ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)
- งาน ตชด. + โครงการพระราชดำริฯ
- งานโครงการอ่านออกเขียนได้

9 มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน
รองคณบดี ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง

(รองคณบดี ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา)

- งานบริหาร (แผนและงบประมาณ, บุคลากร, การเงิน, งานพัสดุ, ครุภัณฑ์)
- งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร
- งานกิจการนักศึกษา วิศวกรสังคม
- งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9 มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์

(รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา)

- งานวิชาการ
- งานหลักสูตร
- KM วิชาการ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- บัณฑิตศึกษา
- กรรมการประจำคณะ
- งานพัฒนานักศึกษา (ทักษะศตวรรษที่ 21, ทักษะดิจิทัล, ทักษะภาษาอังกฤษ)

พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางกนกวรรณ พวงลังกา

(หัวหน้าสำนักงานคณบดี)

- งานเลขานุการคณบดี
- งานประชุมกรรมการประจำคณะ
- งานประชุมกรรมการบริหารคณะ
- งานสารบรรณ
- งานกองทุนคณะ
- ภาพรวมสำนักงานคณะ
- งานประเพณี Events ต่างๆ (ประเพณีรดน้ำดำหัว, กีฬาบุคลากร, งานเกษียณอายุราชการ, งานปีใหม่ ฯลฯ)