Loading...
พ.ศ. 2467

ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรกสิกรรมมณฑลพายัพ

พ.ศ. 2490

เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่” โดยเปิดสอนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสามัญ ต่อมาได้จัดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา (ป.ป.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขณะนั้นมีฐานะเป็น “หมวดวิทยาศาสตร์” ขึ้นอยู่กับฝ่ายวิชาการ โดยมีหัวหน้าหมวดเป็น ผู้บริหารหมวด

พ.ศ. 2503

ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยครูเชียงใหม่” เปิดสอนหลักสูตร ป.กศ. ชั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังคงมีฐานะเป็น “หมวดวิทยาศาสตร์”

พ.ศ. 2518

ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 หมวดวิทยาศาสตร์ จึงเปลี่ยนฐานะเป็น “คณะวิชาวิทยาศาสตร์” มีหัวหน้าคณะวิชาเป็นผู้บริหารคณะวิชา

พ.ศ. 2528

ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มีการจัดการศึกษาในสาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหัวหน้าคณะวิชาเป็นผู้บริหารคณะวิชา

พ.ศ. 2538

ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ถึงปัจจุบันให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมี วัตถุประสงค์ให้ การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปรับฐานะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มีคณบดีเป็นผู้บริหารคณะ

พ.ศ. 2539-2542

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้ายสำนักงานจากอาคาร 2 มาอยู่ในอาคาร 3 ชั้น 1

พ.ศ. 2540

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมรับผิดชอบ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (โครงการ พวส.) โดยให้สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสำนักงานประสานโครงการ พวส.

พ.ศ. 2543 - 31 ต.ค. 2565

ย้ายที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากอาคาร 3 ชั้น 1 มาอยู่ชั้น 1 ของอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อความสะดวกในการทำงาน และบริหารงานทั้ง 2 หน่วยงาน

1 พ.ย. 2565 - 18 มิ.ย. 2566

ย้ายที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มายังสำนักงานชั่วคราว อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 และ ชั้น 14 (อาคาร 27)

19 มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน

ย้ายที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสำนักงานชั่วคราว อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 และ ชั้น 14 (อาคาร 27) มายัง อาคารบริหารงานกลาง (SCI1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 180 ม.7 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180