Loading...

วิจัยและบริการวิชาการ

- ระบบจองห้องปฏิบัติการ

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

- คู่มือ

- แหล่งฝึกประสบการณ์

ตำแหน่งงานและการรับสมัคร

- สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสอบถาม

- ฝ่ายวิชาการ นางอุทัยวรรณ ปันนา (พี่หนึ่ง) (061-2653344 )

- ฝ่ายกิจการนักศึกษา นางรุ่งทิวา แซ่แต้ (พี่แหม่ม) (092-8729034)