science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

SCIENCE CMRU

logo หลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

" IT CMRU พัฒนาคนก้าวทันเทคโนโลยีสู่อาชีพแห่งอนาคต "

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารฐานข้อมูลและสารสนเทศ การเขียนโปรแกรม การออกแบบและการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและฝีกปฏิบัติการประยุกต์ใช้สารสนเทศในองค์กรอย่างหมาะสม

 1. เรียนจบแล้วทำงานอะไร
 2. 1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
  3) นักพัฒนาเว็บไซต์
  4) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  5) นักบริหารฐานข้อมูล
  6) ประกอบอาชีพอิสระทางด้านคอมพิวเตอร์

 1. ชื่อปริญญา
 2. icon ปริญญา
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  Bachelor of Science (Information Technology)
 3. icon ภาควิชา
  ภาควิชาคอมพิวเตอร์
  Department of Computer
 4. ค่าเทอม
 5. icon ปริญญา
  เหมาจ่ายเทอมละ
  8,000 บาท
 6. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
 7. ตัวอย่างรายวิชาที่สำคัญ
 8. 1) ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
  2) การบริหารฐานข้อมูลและสารสนเทศ
  3) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  4) การออกแบบและการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
  5) การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในองค์กรและงานธุรกิจ
  6) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  7) ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
  8) การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
เรื่องเล่าจาก รุ่นพี่
นายบริสุทธิ์ สุทธิวงค์
นายบริสุทธิ์ สุทธิวงค์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

... Stang Borisut

ในตอนแรกที่เข้ามาเรียนสาขานี้ก็มีการต้อนรับอย่างดีจากรุ่นพี่และเพื่อน ๆ มีอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำวิชาที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องการเรียน แนะนำเรื่องต่าง ๆ คอยดูแลถามเรื่องการเรียน การปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนในแต่ละชั้นปี ก็จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี ทั้งด้านการเขียนโค้ด การเรียนเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงวิชาอื่น ๆ ที่ช่วยพัฒนาความรู้เพื่อนำไปต่อยอดในการทำงานในอนาคตได้

นายนนธวัช วุฒิเฟย
นายนนธวัช วุฒิเฟย

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

... New Worldbegin

ผมมีความประทับใจและดีใจที่ได้เข้ามาศึกษา ในสถาบันแห่งนี้สถาบันแห่งนี้ได้มอบโอกาสแห่งการเรียนรู้ มอบวิชา มอบทักษะให้ผมได้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และผมดีใจที่ได้พบเจอเพื่อนและ คณาจารย์ทุกท่านที่ได้มอบความรู้ ความอบอุ่นให้ผมได้มีกำลังใจที่ดี และโอกาสที่ผมจะได้นำไปใช้ในอนาคต สุดท้ายนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ไม่ได้เป็นเพียงสถาบันการศึกษาแต่จะเป็นบ้านแหงความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตตลอดไป

ความในใจของ ศิษย์เก่า
นายสิทธิชัย อุตสาห์
นายสิทธิชัย อุตสาห์

ครู โรงเรียนวัดวังหิน(สงฆ์ประชาสามัคคี) จังหวัดชลบุรี

มีความทรงจำดี ๆ มากมาย สมัยเรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ พี่เป็นรุ่นที่ 2 ที่ช่วยกันบุกเบิกกับรุ่น 1 ขอบคุณอาจารย์ที่ค่อยสนับสนุนและให้โอกาสนักศึกษาได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านไอที และขอบคุณพี่ เพื่อน น้อง ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขในการทำกิจกรรมต่าง ๆ พี่บอกได้เลยว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พี่สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้จริงในชีวิต ขอบคุณอาจารย์และพี่ เพื่อน น้อง ที่ไม่ลืมกัน

นายกุลชาติ ปัญญาดี
นายกุลชาติ ปัญญาดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทาลัยราชภัฏเชียงใหม่

... walnutcm

การได้เรียนในหลักสูตรได้รับองค์ความรู้ที่นำไปประกอบอาชีพได้ อาจารย์ถ่ายทอดความรู้ให้เป็นอย่างดี ให้ฝึกฝนทักษะในห้องเรียน ความรู้ที่ได้ในห้องเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำได้จนถึงปัจจุบัน อาจารย์ให้ความเอาใจใส่และดูแลอย่างดี รวมถึงเพื่อนในสาขาที่มอบความหวังดีให้กัน คอยช่วยเหลือกันจนถึงทุกวันนี้ สี่ปีในการเรียนเป็นความทรงจำที่ดีและมีคุณค่า

นายเอก กมลปรีดากุล
นายเอก กมลปรีดากุล

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสหากรรม จ.พิจิตร

... AEKMiniTiGeR

มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเรียนการสอน ในเรื่องของเทคโนโลยีค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าในยุคนั้น ปี 2547 (17 ปีก่อน) จะเป็นช่วงที่ต้นทุนด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูง และเป็นช่วงที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย แต่มหาวิทยาลัยก็เล็งเห็นความสำคัญ และตัดสินใจลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวกให้การเรียนการสอนที่ต้องใช้เทคโนโลยี มีความทันสมัยและเรียนได้โดยไม่ติดขัดอุปสรรคใดๆ

นายณัฐพล ชัยอะกะ
นายณัฐพล ชัยอะกะ

ผู้ช่วยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

... ณัฐพล ชัยอะกะ

ความประทับใจในการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยศึกษาและได้รับความรู้ของการทำงานเป็นกลุ่มและความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบโครงสร้าง Databases ของงานที่ได้รับมอบหมาย

นายณัฐพล พุทธวงค์
นายณัฐพล พุทธวงค์

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง

... nuttapol puttwong

ได้ศึกษาเรื่องระบบสารสนเทศใหม่ๆ เพื่อมาปรับเข้าใช้ในในสายงาน และชีวิตประจำวัน

พบปะ คณาจารย์

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย

อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย

ประธานหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
ระบบการจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์

อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
ระบบการจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ

อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
ระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ปัญญาประดิษฐ์

ผศ.เกษรา ปัญญา

ผศ.เกษรา ปัญญา

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
ระบบการจัดการฐานข้อมูล การบริหารงานสารสนเทศในองค์กร

อ.กาญจนา ขัติทะจักร

อ.กาญจนา ขัติทะจักร

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ การพัฒนาโปรแกรม ระบบฐานข้อมูลภาพกิจกรรม / ผลงานนักศึกษา