science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

SCIENCE CMRU

logo หลักสูตร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

" สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพครู เพื่อสอบบรรจุเป็นครูคณิตศาสตร์ในระบบราชการได้ "

ศึกษาคณิตศาสตร์ในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์ เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ และฝึกทักษะความมีเหตุผล เสริมสร้างกระบวนการคิดให้เป็นระบบขั้นตอน

 1. เรียนจบแล้วทำงานอะไร
 2. 1) รับราชการครู ครูโรงเรียนเอกชน อาจารย์ ติวเตอร์
  2) นักวิจัย
  3) นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
  4) นักวิเคราะห์ข้อมูล อุตุนิยมวิทยา

 1. ชื่อปริญญา
 2. icon ปริญญา
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
  Bachelor of Science (Mathematics)
 3. icon ภาควิชา
  ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  Department of Mathematics and Statistics
 4. ค่าเทอม
 5. icon ปริญญา
  เหมาจ่ายเทอมละ
  8,000 บาท
 6. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
 7. ตัวอย่างรายวิชาที่สำคัญ
 8. 1) กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สร้างกิจกรรมเสริมการเรียนรู้นำไปจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์บริการชุมชน
  2) แคลคูลัสขั้นสูง การประยุกต์ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง เช่น ทิศทางการไหลของน้ำ การหาความยาว พื้นที่ และปริมาตรของวัตถุใดๆ
  3) โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ที่ทันสมัย เพื่อใช้แก้ปัญหาให้รวดเร็วขึ้น
  4) ภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์ เรียนรู้การใช้คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ การอ่านโจทย์บทความทางคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ
  5) โครงงานคณิตศาสตร์ ศึกษาแนวคิดผลลัพธ์จากนักวิจัย และสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎีใหม่ในทางคณิตศาสตร์
เรื่องเล่าจาก รุ่นพี่
นางสาวพุทธิดา ชนะญาติ
นางสาวพุทธิดา ชนะญาติ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

... Puttida Chanayat

สิ่งที่ได้จากหลักสูตรนี้มิใช่ได้เพียงองค์ ความรู้ในตำราเท่านั้น แต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่จากอาจารย์ เพื่อน และบุคลากรในภาควิชาฯ ซึ่งเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองที่เต็มไปด้วยความผูกพันทางจิตใจ และนอกเหนือจากนั้นทักษะองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา ดิฉันเชื่ออย่างยิ่งว่าสามารถนำไปปรับใช้เพื่อต่อยอดในการทำงาน การดำเนินชีวิตและพัฒนาสังคมต่อไป

นายเมตีธร แพน
นายเมตีธร แพน

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

... Xyber

ผมได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆเยอะมาก เพราะผมเป็นนักเรียนทุนที่มาจากประเทศกัมพูชา มันก็เลยมีความยากเรื่องภาษาและวัฒนธรรม แต่พออยู่ไปนานๆเราก็ปรับตัวได้เอง ส่วนเรื่องการเรียนก็ถือว่าหนักเอาเรื่องเหมือนกัน แต่มันก็ทำให้เรารู้จักอดทน การแบ่งเวลาให้เป็น ว่างานไหนต้องทำก่อน งานไหนต้องทำที่หลัง ส่วนอาจารย์ก็ใจดีหมดเลย ถ้าเราอยากรู้อะไร หรืออยากถามอะไรอาจารย์พร้อมให้คำปรึกษาเสมอครับ

ความในใจของ ศิษย์เก่า
นางสาวกัญญาภัทร กาพย์ตุ้ม
นางสาวกัญญาภัทร กาพย์ตุ้ม

ข้าราชการครู โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

... นู๋เมย์ เจ้า

จากการที่ได้เข้ามาศึกษาในคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์นั้น ดิฉันได้รับความรู้สึกอย่างหลากหลายด้าน ทั้งความรู้สึกที่ดีต่อสาขา ความรู้สึกภูมิใจและความรู้สึกรักในสาขา ทำให้รู้สึกว่าที่นี่คือบ้านหลังที่สอง บ้านหลังนี้ทำให้ได้รับความรู้ประสบการณ์และคอยสนับสนุนเราให้มีอนาคตและทัศนคติที่ดี นอกจากนี้นี้ยังมีความรักความอบอุ่น และการช่วยเหลือจากอาจารย์ในสาขาตลอดมา ถึงเเม้จะจบมานานเเล้ว รวมไปถึงมิตรภาพจากรุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนๆเพราะสาขานี้มีกิจกรรมพบปะรุ่นพี่ที่จบไปแล้วอยู่ตลอดทุกปี

นางสาวรัชนีกร คำบุญมา
นางสาวรัชนีกร คำบุญมา

ข้าราชการครู ค.ศ.1 โรงเรียนจักรคำคณาทร

... Beer Ratchanikorn

การที่ได้เข้ามาเรียนใน สาขาคณิตศาสตร์ รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น ความตั้งใจของอาจารย์ทุกท่านที่พยายามถ่ายทอดความรู้ให้ลูกศิษย์เพื่อให้ลูกศิษย์ทุกคนได้ความรู้ ประสบการณ์ และให้ลูกศิษย์ทุกคนสามารถใช้ชีวิต สามารถประกอบอาชีพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสมบูรณ์ นอกเหนือจากนี้ การสร้างค่ายต่างๆ ยังสามารถนำมาใช้ในการประกอบอาชีพในปัจจุบัน ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก และที่สำคัญอีกอย่างจากการเรียน สาขาคณิตศาสตร์ ได้รู้จัก ได้มิตรภาพดีๆจากเพื่อน ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมา

นางสาวสุณิสา เป็งมณี
นางสาวสุณิสา เป็งมณี

อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

... Selenophile Mai

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน อาจารย์ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญและน่ารักมากๆ คอยดูแลและผลักดันนักศึกษาในหลายๆด้าน และที่ดีที่สุดคือ ในส่วนของตัวเนื้อวิชาต่าง ๆ ที่มีในหลักสูตร มีความครอบคลุมครบถ้วน สามารถนำมาต่อยอดทั้งในด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือแม้แต่การสอบชิงทุน และความรู้ที่ได้รับจากที่นี่ สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเต็มความสามารถค่ะ

นายเอกสยาม ชเตเกอร์
นายเอกสยาม ชเตเกอร์

ประธานวิสาหกิจชุมชน ศูนย์เรียนรู้ครูเอกหมอเก๋ออร์แกนิคฟาร์ม

... Eksiam Steger

บรรยากาศการเรียนที่อบอุ่น อาจารย์ท่านทุ่มเทและสอนเน้นความเข้าใจ ทำให้ได้พื้นฐานที่ดีหลังเรียนจบสามารถเอาไปต่อยอดเป็นผลงานออกมา จนมีคนคิดว่า ผมจบเมืองนอก

พบปะ คณาจารย์

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์

ผศ.ดร.บูรพา สิงหา

ผศ.ดร.บูรพา สิงหา

ประธานหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
คณิตศาสตร์บริสุทธ์, แขนงพีชคณิต, ทฤษฎีกึ่งกรุป, ทฤษฎีจำนวน

ผศ.ดร.เอกพงษ์ ดวงดาย

ผศ.ดร.เอกพงษ์ ดวงดาย

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์, การพยากรณ์ข้อมูล

อ.จุฑามาส สุขแยง

อ.จุฑามาส สุขแยง

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน, แคลคูลัส, ตรรกศาสตร์, ความสัมพันธ์เวียนเกิด, วิยุตคณิต

ผศ.ชนินาถ จันทร

ผศ.ชนินาถ จันทร

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
คณิตศาสตร์ประยุกต์, สมการเชิงอนุพันธ์

ผศ.ดร.จักรพงศ์ เตี้ยมมี

ผศ.ดร.จักรพงศ์ เตี้ยมมี

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
ทฤษฎีบทจุดตรึง, การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์, ปัญหาค่าต่ำสุดภาพกิจกรรม / ผลงานนักศึกษา