science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

SCIENCE CMRU

logo หลักสูตร

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

" การสอนวิทยาศาสตร์เป็นเลิศ เทิดศักดิ์ศรีความเป็นครู มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม ปลูกฝังคุณธรรมสู่เด็กไทย "

หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี มีให้เลือกเรียน 2 แบบ ดังนี้
4.1 แบบที่ 1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์ หรือ ศึกษาศาสตร์ และหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
4.2 แบบที่ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์และหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)

 1. เรียนจบแล้วทำงานอะไร
 2. 1) บุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  2) นักวิชาการ และพนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา
  3) นักวิชาการของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ในระดับต่าง ๆ)
  4) นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านการศึกษา

ผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

<<< เข้าชมนิทรรศการของนักศึกษาฝึกสอน >>>

 1. ชื่อปริญญา
 2. icon ปริญญา
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์)
  Master of Science (Science Teaching)
 3. ค่าเทอม
 4. icon ปริญญา
  เหมาจ่ายเทอมละ
  ภาคปกติประมาณ 18,000
  ภาคพิเศษประมาณ 28,000
 5. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
 6. ตัวอย่างรายวิชาที่สำคัญ
 7. 1) มีรายวิชาฟิสิกส์สมัยใหม่ ในกลุ่มวิชาฟิสิกส์
  2) มีรายวิชาเคมีสมัยใหม่ ในกลุ่มวิชาเคมี
  3) มีรายวิชาชีววิทยาสมัยใหม่ ในกลุ่มวิชาชีววิทยา
  4) มีรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมัยใหม่ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  หมายเหตุ ทุกกลุ่มวิชามีรายวิชาที่มีการบูรณาการกับท้องถิ่น

พบปะ คณาจารย์

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.การสอนวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร

ผศ.ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร

ประธานหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
Dye-Sensitized Solar Cell, Granular Physics, Physics Education, STEM Education

ผศ.ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์

ผศ.ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ

ผศ.ดร.วรางคณา เขาดี

ผศ.ดร.วรางคณา เขาดี

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
เคมีวิเคราะห์, เคมีสิ่งแวดล้อม, การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ

รศ.ดร.กัลทิมา

รศ.ดร.กัลทิมา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีการหมัก, เทคโนโลยีชีวภาพ

อ.ดร.รุ่งนภา ทากัน

อ.ดร.รุ่งนภา ทากัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
พิษวิทยา, นิเวศวิทยา, สัตววิทยา, แมลงน้ำ

ผศ.ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์

ผศ.ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
การสอนฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์, วัสดุขั้นสูง, พลังงานทางเลือก

อ.ดร.พสุ ปราโมกข์ชน

อ.ดร.พสุ ปราโมกข์ชน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
ชีวเคมี, เทคโนโลยีชีวภาพ, การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, สะเต็มศึกษา, กการจัดการเรียนรู้อิงสมถรรนะ

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ
Applied Physics, Physics education, Mechanicsภาพกิจกรรม / ผลงานนักศึกษา