Loading...

หลักสูตร วท.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร วท.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 คน โดยได้รับเกียรติ อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำประสบการณ์ที่ได้ไปยกระดับงานวิทยานิพนธ์ของตนเอง เป็นการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้มีงานวิทยานิพนธ์ที่มีประสิทธิสู่สากลซึ่งสามารถนำไปเผยแพร่สู่ระดับสากลได้

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร เสมาทอง อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และอาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดการเรียนการสอนร่วมกับการวิจัยแบบผสมผสาน (mix method) ในชั้นเรียน และปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการวิจัยแบบผสมผสาน (mix method) ในชั้นเรียน ณ ห้องฝูเป่า โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่