Loading...

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ รองคณดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์มยุรี ชมภูงาม หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ จากวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 


โดยมี ผู้อำนวยการธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง นำคณะครูเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอง ณ ห้อง 27145 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่