Loading...

นักศึกษาหลักสูตรสถิติประยุกต์ คว้ารางวัลระดับดีมาก และรางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิชญา เงาใส คว้ารางวัลระดับดีมาก จากการนำเสนอผลงานในกลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ผลงานวิจัยเรื่อง “การพยากรณ์จำแนกระยะของโรคไตเรื้อรัง โดยใช้เทคนิค Multinomial Logistic Regression” กรณีศึกษา : โรงพยาบาลอมก๋อย ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิราภรณ์ สร่างโน คว้ารางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานในกลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ผลงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของประชาชน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงสถานการณ์โควิต – 19 ปี 2565 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษณา บุญน้ำเพชร อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์, คณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ
สอบถามเพิ่มเติม