Loading...

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์พร้อมจำแนกชนิดเบื้องต้นของสิ่งมีชีวิต

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์พร้อมจำแนกชนิดเบื้องต้นของสิ่งมีชีวิต

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์พร้อมจำแนกชนิดเบื้องต้นของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการติดตามตรวจสอบความสมบูรผณ์ของระบบนเวศแม่น้ำโขง โดยมีผู้เข้าร่วมจากกรมควบคุมมลพิษจำนวน 15 คน โดยมี อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (BRIC CMRU) พร้อมด้วยอาจารย์ และนักวิจัย เป็นผู้ดูแลการอบรมในครั้งนี้