science cmru logo

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University

arrow pic ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (10)
arrow pic ประชาสัมพันธ์โครงการ Rethink Urban Spaces ริทัศน์ (7)
arrow pic ประกาศมหาวิทยาลัยราชภ้ฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาา 2019 (COVID-19) (32)
arrow pic เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขัน (10)
arrow pic มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์รับโอนข้าราชการพลเรือน (12)
arrow pic ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เพื่อนครอบครัว (21)
arrow pic การรับสมัครเด็กและเยาวชนโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ (23)
arrow pic ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (28)
arrow pic ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาพระพิฆเนศวร ประจำปี 2564 (58)
arrow pic การขยายเวลาการประกวดคลิปวิดีโอ (37)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

sciresearch
scicenter
stem
CEPBCMRU
KM QA
research scialumni
grade command

ติดต่อคณะ

© Copyright 2021 All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่