Loading...
News & Event

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมปรึกษาหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท วรวุฒิ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมปรึกษาหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท วรวุฒิ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ

update : 22 ก.ย. 2566 10:35:53 16
นักศึกษารายวิชาความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการจิตอาสา “พาไปหาน้องๆ บนดอย” ณ โรงเรียนบ้านยางแก้ว อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

นักศึกษารายวิชาความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการจิตอาสา “พาไปหาน้องๆ บนดอย” ณ โรงเรียนบ้านยางแก้ว อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

update : 19 ก.ย. 2566 10:38:28 19
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังชาวเชียงใหม่มาร่วมกัน Plogging วิ่งเก็บขยะ (Thailand Plogging in Chiang Mai)" ภายใต้โครงการ thailandplogging2023

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังชาวเชียงใหม่มาร่วมกัน Plogging วิ่งเก็บขยะ (Thailand Plogging in Chiang Mai)" ภายใต้โครงการ thailandplogging2023

update : 19 ก.ย. 2566 10:22:46 18
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมปฏิบัติการทักษะ หลักสูตรการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ให้กับนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมปฏิบัติการทักษะ หลักสูตรการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ให้กับนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

update : 19 ก.ย. 2566 10:05:56 17
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์พร้อมจำแนกชนิดเบื้องต้นของสิ่งมีชีวิต

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์พร้อมจำแนกชนิดเบื้องต้นของสิ่งมีชีวิต

update : 19 ก.ย. 2566 09:24:50 14
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

update : 18 ก.ย. 2566 15:12:42 15