Loading...
News & Event

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมเพื่อสังคม ในงาน “100 ปี ราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม” และกิจกรรม “การนำเสนอข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคม”

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมเพื่อสังคม ในงาน “100 ปี ราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม” และกิจกรรม “การนำเสนอข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคม”

update : 5 เม.ย. 2567 11:02:52 33
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมนักวิจัยพบผู้บริหารและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสะเมิง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมนักวิจัยพบผู้บริหารและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสะเมิง

update : 21 มี.ค. 2567 13:48:17 55
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและสัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตรในสถานศึกษา “โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี ” จังหวัดระยอง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและสัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตรในสถานศึกษา “โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี ” จังหวัดระยอง

update : 19 มี.ค. 2567 10:02:57 54
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านสันกอดู่ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านสันกอดู่ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

update : 15 มี.ค. 2567 13:31:49 50
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

update : 15 มี.ค. 2567 10:21:31 54
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. เข้าร่วมพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้นำนักศึกษา และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และ 2567

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. เข้าร่วมพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้นำนักศึกษา และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และ 2567

update : 14 มี.ค. 2567 10:43:25 54